Am y dyfodol / For the future

Sefydlwyd Cymdeithas Ddinesig Bro Porthaethwy yn1973, rhan o rwydwaith o Gymdeithasau Dinesig ledled y wlad. Aeth ati i bwyso a mesur amgylchedd y dref ac ystyried y bygythiadau a’r cyfleoedd oedd yn wynebu’r gymuned.

Daw’r bygythiad pennaf gan ddatblygwyr sy’n dymuno caffael y safleoedd mwyaf deniadol i adeiladu tai gan mwyaf, ond ceir hefyd unigolion sy’n cam-fanteisio ar y rheoliadau cynllunio. Ar ben hynny, mae’r broblem o sicrhau fod safleoedd sy’n eiddo i’r Cyngor Sir yn cael eu cadw’n ‘wyrdd’ ac yn rhydd rhag datblygiadau diangen. Ein prif nod felly yw sicrhau ein bod yn diogelu mannau gwyrdd, gwarchod ein Hardal Gadwraeth ddynodedig ac annog safonau uchel o gynllunio a dylunio.

Rydym yn monitro ceisiadau cynllunio newydd ac yn rhoi gwybod i’r preswylwyr am ddatblygiadau sydd ar ddod. Rydym yn ceisio gweithredu fel corff sy’n cydlynu, drwy gydweithio â’r awdurdod lleol a swyddogion cynllunio a phwyllgorau, i hyrwyddo datblygu sensitif a diogelu nodweddion o ddiddordeb hanesyddol a chyhoeddus. Rydym yn cefnogi unrhyw weithgareddau lleol a drefnir gan ein Cyngor a/neu grwpiau lleol eraill, yn cael ein cynrychioli ar bwyllgorau amgylcheddol ac yn cadw cysylltiad â Chymdeithasau Dinesig cyfagos.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i warchod dwy lan afon Menai rhag cael eu camddefnyddio ac i sicrhau fod yr amgylchedd yn cael y pwysigrwydd mwyaf.

Rydym yn rhoi’r diweddaraf i’n haelodau drwy gynhyrchu tri llythyr newyddion y flwyddyn. Rydym yn trefnu sgyrsiau misol ar amryw o bynciau perthnasol o fis Medi i fis Mai. Ym misoedd yr haf, rydym yn trefnu ymweliadau â llefydd diddorol. Buom yn rhan o weld sefydlu’r Ardal Gadwraeth. Fe godon ni arian i atgyweirio Giatws y Pier sydd dan ofal y Cyngor Sir. Rydym wedi peintio’r seddi ym Mhorth y Wrach ac edrych ar ôl yr ardd fechan sydd yno. Mae gennym gasgliad o atgofion pobl leol Porthaethwy.

The Menai Bridge & District Civic Society was founded in 1973, part of the nationwide establishment of Civic Societies. It set about taking stock of the town’s environment and considered the threats and opportunities confronting the community.

The main threat is from developers who wish to acquire the most prestigious sites for mainly residential purposes but there are also individuals who exploit planning regulations. In addition, there is the problem of sites owned by the County Council, being kept “green” and free of unnecessary development. Our main aim therefore is to ensure that we preserve green spaces, protect our designated Conservation area and encourage high standards of planning and design.

We monitor new planning applications and keep the residents informed of impending developments. We aim to act as a co-ordinating body and co-operate with the local authority and planning officers and committees to promote sympathetic development and protect features of historic and public interest. We support any local activities arranged by our Council and/or other local groups, are represented on environmental committees and liaise with neighbouring Civic Societies.

We are also concerned to protect both banks of the Menai Straits from exploitation and to ensure that the environment is of paramount importance.
We keep our members informed by producing three newsletters a year. We arrange monthly talks on a variety of relevant subjects from September to May. In the summer months, we arrange visits to places of interest. We were able to steer through the establishment of the Conservation Area. We raised funds to repair the Pier Gatehouse which is in the care of the County Council. We have painted the seating at Porth Wrach and tended the small garden there. We are collecting the memories of local people of Menai Bridge.