Cyfarfod Blynyddol 2020 Annual General Meeting

AGM 2020

The AGM will be held on Tuesday 15th September 2020.
A Virtual Meeting  starting at 7.00 p.m.

As it is difficult to hold face-to-face meetings we will follow UK Government guidance and legislation, taking advantage of the provision to use digital solutions. Full details are given in your AGM Pack. You will be sent an email with details of how to log on to the Meeting.

If you are unable to participate on 15th September 2020 you may complete a PROXY VOTE FORM. Complete the full proxy form in your AGM Pack and send it to Mrs M Parry-Williams, Secretary, by 8th September 2020 at the latest, OR complete the Proxy Vote below if you are happy to support and agree to all items on the Agenda.

Cyfarfod Blynyddol 2020

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol dydd Mawrth 15 Medi 2020.                                    Cyfarfod Rhithiol yn dechrau am 7.00 p.m.

Gan ei bod yn anodd cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb, byddwn yn dilyn canllawiau a deddfwriaeth Llywodraeth y DU, gan fanteisio ar y ddarpariaeth ddigidol. Rhoddir manylion llawn yn eich Pecyn Cyfarfod Blynyddol. Byddwch yn derbyn e-bost gyda manylion am sut i fewngofnodi i’r Cyfarfod.

Os nad ydych yn gallu cymryd rhan ar 15 Medi 2020, gallwch lenwi FFURFLEN PLEIDLEISIO DRWY DDIRPRWY. Llenwch y ffurflen yn eich Pecyn Cyfarfod Blynyddol a’i anfon at Mrs M Parry-Williams, Ysgrifennydd, erbyn 8 Medi 2020 fan bellaf, NEU llenwch y Bleidlais Ddirprwy isod os ydych yn hapus i gefnogi a chytuno i bob eitem ar yr Agenda.