CYNLLUNIO / PLANNING

Mae Ceisiadau Cynllunio Lleol yn cael eu harchwilio gan eich Cyngor Tref a byddwn ni’n rhoi sylwadau ble y credwn y gallai cais newid y Dref, ei nodweddion a’i mwynderau yn sylweddol.

Mae croeso bob amser i unrhyw un graffu ar Geisiadau Cynllunio, yn lleol ac yng Ngwynedd. A hoffech chi ymuno â’n Panel Craffu?

CEISIADAU CYNLLUNIO

Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Ynys Môn

Gallwch weld rhestr o geisiadau cynllunio, cynlluniau, gwrthwynebu, rhoi sylwadau a gweld penderfyniadau...
Link

Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD

Y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (JLDP)
Cynigion amlinellol ar lefel strategol ar gyfer y 15 mlynedd nesaf o ddatblygu ar yr Ynys.
Link

Map Drafft y Cynllun

DOLENNI CYNLLUNIO

Arfarniad Cynllunio mewn Ardal Gadwraeth
CADW
Comisiwn Dylunio Cymru
Cymorth Cynllunio Cymru
Y Porth Cynllunio
Llywodraeth Cymru (Cynllunio)

Local Planning Applications are scrutinised by your Town Council and we will comment where we think an application could change the Town, its characteristics and amenities significantly.

Scrutiny of Planning Applications, locally and in Gwynedd is always welcome. Would you like to join our Scrutiny Panel?

PLANNING APPLICATIONS

Ynys Mon Isle of Anglesey Planning Service
View a list of planning applications, view plans, object, comment and view decisions…
http://www.anglesey.gov.uk/planning-and-waste/planning-control/view-list-of-current-and-previous-planning-applications/

THE JLDP

Joint Local Development Plan (JLDP)
Outline proposals at a strategy level for the next 15 years of development on the Island
http://www.anglesey.gov.uk/planning-and-waste/planning-policy/joint-local-development-plan-anglesey-and-gwynedd/

JLDP Draft Map

PLANNING LINKS

Conservation Area Planning Appraisal
CADW

Design Commission for Wales
Planning Aid Wales
Planning Portal
Welsh Government (Planning)