Hanes / History

Hanes yr Ardal

1978   Ffatri Ddillad yng Nghilbedlam yn cau

1970   Pont Britannia bron wedi’i dinistrio mewn tân

1970    Adeiladu pont newydd ar draws y Cadnant.

1965   Gosod Cerrig yr Orsedd yn y Caeau Pleser i ddathlu Eisteddfod Ynys Môn y flwyddyn honno.

1962   Ysgol ‘Ramadeg’ Biwmares yn symud i Borthaethwy

1962    Stemars yn stopio dod i Borthaethwy

1953   HMS Conway yn suddo ar y creigiau a elwir y Platiau, yn y Swillies.

1948   Tŷ Cyngor cyntaf yn cael ei adeiladu yn Nhrem Eryri – agorwyd gan Megan Lloyd George A.S.

1941   Spitfire yn syrthio ym Miwmares

1935   Cae chwarae’r Brenin Siôr V yn cael ei roi i’r Dref gan Ardalydd Môn.

1933    Y Ddeddf Chwalu Slymiau yn gorchymyn clirio rhai tai yn Stryd y Ffynnon, Cilbedlam, Ffordd y Ffair a Dew Street (ac adeiladu tai newydd)

1928????  Y Lawnt Fowlio’n cael ei hagor gan y Brenin Edward VIII

1921   Dadorchuddio’r Gofeb Ryfel (gydag ychwanegiadau’r Ail Ryfel Byd yn 1950)

1870-1920  Llong hyfforddi’r Clio wedi’i hangori yn y Fenai ger Glyn Garth.

1919    New Hall yn cael ei gynnig i’r dref fel Canolfan Goffa ac fe’i hail-enwyd yn Neuadd y Dref (yn ddiweddarach daeth yn Sinema Luxor)

1916   Rhodfa’r Belgiaid yn cael ei hadeiladu gan ffoaduriaid

1913   Dechrau darparu goleuadau trydan.

1904   Pier Porthaethwy yn cael ei agor gan David Lloyd George A.S.

1903   Y Frech Wen yn y dref

1898   Ardalydd Môn yn cyflwyno Injan Dân i Borthaethwy

1896   Y Cyngor yn penderfynu enwi pob un o strydoedd y dref.

1895   Cyngor cyntaf Dosbarth Trefol Porthaethwy yn cael ei sefydlu

1891   Sefydlu Inffirmari Wyrcws Bangor – yn ddiweddarach Ysbyty Dewi Sant, Ffordd Caernarfon

1885    Cyflwyno goleuadau stryd – 4 lamp nwy (22 erbyn 1888)

1879   Comisiynwyr Gwella Llandysilio yn cael eu dewis i oruchwylio darparu dŵr a ‘lleihau niwsans’. Roedd niwsans yn unrhyw beth niweidiol i iechyd y cyhoedd. Deddf Porthaethwy.

1874/5   ‘Celc Porthaethwy’ sef 8 bwyell efydd yn cael eu canfod ger pen pella’r Bont

1865   Y British School (anenwadol) yn agor

1858   Adeiladu Eglwys y Santes Fair yn lle hen eglwys Llandysilio

1853   Adeiladu’r National School.

1850   Pont Britannia neu Bont y Tiwb yn creu cyswllt rheilffordd â’r tir mawr

c1840  Adeiladu Gwesty’r Victoria

1838   Adeiladu Capel Mawr

1832   Colera ar led yng Ngogledd Cymru

1828    Teulu Davies yn sefydlu busnes masnachu coed a nwyddau cyffredinol

1828    St George Steam Packet Company o Lerpwl yn rhedeg stemars i Borthaethwy

1826   Seremoni Agor y Bont Grog

1825   Yrnau Claddu o’r Oes Efydd yn cael eu darganfod wrth adeiladu’r ffordd i Fiwmares

1812   Melin Wlân a Ffatri Cadnant yn cael eu dechrau gan John Morgan

1805   Y ffordd i Fiwmares yn cael ei hariannu gan yr Arglwydd Bulkeley            

1773    Gallai rhywun gael ei grogi am ddwyn nwyddau gwerth 12 hen geiniog neu fwy ac weithiau byddai eitemau’n cael eu tanbrisio’n fwriadol. Dedfrydwyd Margaret Thomas o Draeth Coch ym Miwmars i gael ei halltudio am 7 mlynedd.*

1760s  Cofnododd William Bulkeley, Ynad Heddwch uchel ei barch, “Pd  a Flintshire smuggler that was come to Cemaes from the Isle of Man, 25 shillings for five gallons of French Brandy which I think is right good”.*

1742   Tystiolaeth William Bulkeley, “It hath been now near 3 months very sickly and mortall in all parts of the Country.  A raging Fever takes some off in a day or two’s time. An Epidemical fever rages almost every where and those thate dye (who are very many) do dye in a short time”.*

1741   Ysgrifennodd William Morris, ” We have a disease here worse than politics, if that is possible, that is scarcity of food for Christians.  …. if we do not get food from other parts there will surely be a famine among us before the harvest…….. I do not know   what would have become of hundreds of poor people.  There is a great drought here”.*

1728   Ysgrifennodd y Parchedig Owen Davies, ” There were 4 corps at Llanbadrick last Sunday………it is mortal along ye sea coast…. God prepare us all.  The Gentry in general are pretty hearty in ye county, its ye common sort that drop off”*

1686   Adeiladu’r Cambria Inn ar gyfer teithwyr y fferi.

1681   Cofnod cyntaf o Ffair y Borth

1648   Castell Biwmares o dan warchae ac ildiwyd i’r Seneddwyr. Yn ôl y sôn, arhosodd Cromwell yng Ngwesty’r Bull

1631    Ymosodwyd ar bentref Baltimore yn Swydd Corc gan fôr-ladron Algeraidd o Arfordir Barbari. Cipiodd y môr-ladron y boblogaeth gyfan bron, sef dros 100 o bobl, a gafodd eu rhoi mewn cadwynau haearn a’u cymryd i fywyd o gaethwasiaeth yng Ngogledd Affrica. Mae Baltimore tua 300 milltir o Borthaethwy.

1603   Ysgol Ramadeg Biwmares yn cael ei sefydlu gan David Hughes

1594   Y Frenhines Elisabeth 1 yn prydlesu fferi ar draws y Fenai i John Williams

1589   Y cyntaf o sawl cored pysgod o amgylch Ynys Gorad Goch yn cael eu cofnodi (yn dyddio’n ôl i’r G13eg)

1570-1690      Llong estyll yn cario llechi yn suddo yn y Fenai rhwng y dyddiadau hyn ym Mhwll Fanogl.

1480au          Tudor Rose yn cael ei adeiladu ym Miwmares (gall rhannau fod yn gynt)

1485   Harri Tudur yn esgyn i orsedd Lloegr.

c dechrau’r 15fed G, eglwys fach yn cael ei hadeiladu ar Ynys Tysilio.

1405   Byddin Iwerddon, o dan orchymyn Stephen Scrope, dirprwy lywodraethwr Iwerddon, yn glanio yng Nghaergybi, yn symud ymlaen i Fiwmares, yn ail-gipio’r castell gan y gwarchodlu gwrthryfelgar Cymreig. Cymerodd y Gwyddelod gysegr Sant Cybi o Gaergybi a’i gosod yng nghadeirlan Eglwys Crist yn Nulyn.

1400   Yng Nglyndyfrdwy, cyhoeddi Owain yn Dywysog Cymru wrth i wrthryfel gychwyn ar Ynys Môn yr un pryd. Harri IV yn arwain y fyddin ac yn anrheithio ardal Biwmares, yn llosgi’r Fynachlog yn Llanfaes ac yn lladd y mynachod (gwrthryfelwyr)

1350   Achos llys gan Esgob Mathew o Fangor ynghylch y tollau fferi i groesi’r Fenai

1349   Y Pla Du yng Ngogledd Cymru yn 1349, 1361 ac 1369. Ardal Malltraeth gafodd ei heffeithio waethaf yn lleol.

1330   Storm aruthrol ar 6 Rhagfyr yn Niwbwrch a Rhosyr. Môr a thywod yn ysgubo dros 183 o erwau

1315-17 Newyn mawr yn dilyn y newid hinsawdd gyda gaeafau oerach a hafau byrrach a gwlypach

G14eg  Felin Fach, melin rawn o dan reolaeth Tywysogion Cymru yn weithredol

1295‐8           Adeiladu Castell Biwmares.

1282‐3           Ail Ryfel dros Annibyniaeth Cymru

1276‐7           Rhyfel Cyntaf dros Annibyniaeth Cymru

1199‐1240      Gwynedd yn cael ei rheoli gan Lywelyn Fawr.

1193-94         Brwydr Porthaethwy, lle bu i Llywelyn ap Iorwerth, a adnabuwyd wedyn fel Llywelyn Fawr, drechu ei ewythr Rhodri, mab Owain Gwynedd a oedd yn dal Ynys Môn ar y pryd

1188             Archesgob Baldwin o Gaergaint yn pregethu, o bosibl ym Mhorthaethwy, i recriwtio i’r Croesgadau, anfarwolwyd hyn yng ngweithiau ‘Gerallt Gymro’.

c.1153 Mab Owain Gwynedd, Hywel yn chwarae rhan bwysig yng ngoresgyniad Ceredigion gan dŷ Gwynedd. Mae’n debyg iddo farw mewn brwydr yn erbyn ei hanner brodyr ger Pentraeth; fe’i claddwyd ym Mangor.

1098   Mehefin/Gorffennaf Ymladdwyd Brwydr Swnt Ynys Môn ar afon Menai. Ymladdwyd y frwydr rhwng Magnus Droednoeth, Brenin Norwy, a’r ieirll Eingl-Sacsonaidd, Hugh o Drefaldwyn a Hugh d’Avranches, ac roedd yn rhan o ymgyrch Magnus Droednoeth i mewn i Fôr Iwerddon, i geisio arddel rheolaeth Norwyaidd dros Deyrnas yr Ynysoedd. Dim ond ychydig ddyddiau wedi i’r Normaniaid gipio Ynys Môn gan y Cymry, ymddangosodd Magnus Droednoeth gyda rhai llongau oddi ar yr arfordir. Buan iawn y dechreuwyd ymladd gyda saethau’n mynd rhwng llongau Norwy a’r lluoedd Normanaidd ar y lan. Ond wrth i Hugh o Drefaldwyn gael ei daro â saeth a’i ladd, enciliodd y Normaniaid yn ôl i Loegr. Gyda threchu’r Normaniaid, gwelwyd yn dychwelyd o’i alltudiaeth, Gruffydd ap Cynan, Brenin Gwynedd, a lwyddodd drwy hynny i adennill rheolaeth dros ei diroedd.

844 O.C.         Cofnod cyntaf o’r Daniaid yn ymosod ar Ynys Môn.

c. 630 O.C.     Sant Tysilio yn sefydlu eglwys, o blethwaith a chlai mae’n debyg, ar Ynys Suliau

c.540 O.C.      Sant Seiriol yn sefydlu mynachlog ym Mhenmon.

c. 500 O.C.       Cadwallon yn trechu’r Gwyddelod yng Ngherrig y Gwyddyl.

c.385 O.C.     Segontium yn cael ei adael yn derfynol.

218-268 O.C.    Darnau arian Rhufeinig yn dyddio i’r cyfnod hwn yn cael eu darganfod yng Nghoed Cyrnol

c. 80 O.C.         Adeiladu Caer Rufeinig yn Segontium

61 O.C.            Y Rhufeiniaid yn goresgyn Ynys Môn

Oes yr Haearn          Anheddiad Dinas Cadnant mewn bodolaeth

History of the Area

1978   Clothing Factory in Dale Street closed

1970   Tubular Bridge  virtually destroyed by fire

1970    New bridge built across the Cadnant.

1965   Gorsedd Stones erected in the Pleasure Ground Woods to celebrate the Anglesey        Eisteddfod of that date.

1962   Beaumaris ‘Grammar’ School moves to Menai Bridge

1962    Steamers stop visiting Menai Bridge

1953   HMS Conway founders on the rocks known as the Platters, in the Swillies.

1948   First Council House built at Trem Eryri – opened by Megan Lloyd George M.P.

1941   Spitfire crashes in Beaumaris

1935   George V Recreation ground given to the Town by the Marquess of Anglesey.

1933    Slum Clearance Act instructs the clearance of some houses in Well Street, Dale Street, Wood Street and Dew Street (and building of new houses)

1928????  Bowling Green opened by King Edward VIII

1921   War Memorial unveiled (with WW2 additions in 1950)

1870-1920  Training ship Clio moored in the Strait near Glyn Garth.

1919    New Hall offered to the Town as a War Memorial and it was renamed the Town  Hall  (later to become the Luxor Cinema)

1916   Belgian Promenade built by refugees

1913   Provision of electric light begins.

1904   Menai Bridge Pier opened by Lloyd George MP

1903   Smallpox in the town

1898   Marquess of Anglesey presents Menai Bridge with a Fire Engine

1896    The Council decides to name all the streets in the Town.

1895   First Council of the Urban District of Menai Bridge set up

1891   Bangor Workhouse Infirmary Institution established – later to become St. David’s           Hospital, Caernarfon Road, Bangor

1885    Street lighting introduced  –  4 gas lamps (22 by 1888)

1879   Llantysilio  Improvement Commissioners chosen to oversee providing water and     ‘abating nuisances’ , a nuisance being anything harmful to public health. The Menai Bridge Act

1874/5   The ‘Porthaethwy hoard’ of 8 bronze axes found close to the end of the Bridge

1865   British School (non denominational) opened

1858 St Mary’s Church built to replace the old church of Llandysilio

1853   National School built.

1850   Britannia Tubular Bridge establishes railway connection with the mainland

c1840  Victoria Hotel built

1838   Capel Mawr built

1832   Cholera widespread in North Wales

1828    Davies Family establish timber merchants and general merchandise

1828    St George Steam Packet Company  of Liverpool running steamers to Menai Bridge

1826   Grand opening of the Suspension Bridge

1825   Bronze Age Burial Urns found when the road  to Beaumaris was being built

1812   Cadnant Woollen Mill and Factory started by John Morgan

1805   Road to Beaumaris funded by Lord Bulkeley          

1773    A person could be hanged for stealing articles 12 pence or over  i.e. 5 new pence and      sometimes articles were undervalued on purpose. Margaret Thomas, from Red       Wharf  was sentenced, at Beaumaris, to be transported for 7 years.*

1760s  William Bulkeley, a respected Justice of the Peace, recorded, “Pd  a Flintshire           smuggler that was come to Cemaes from the Isle of Man, 25 shillings for five gallons           of French Brandy which I think is right good”.*

1742   William Bulkeley witnessed, “It hath been now near 3 months very sickly and mortall          in all parts of the Country.  A raging Fever takes some off in a day or two’s time. An    Epidemical fever rages almost every where and those thate dye (who are very many) do dye in a short time”.*

1741   William Morris wrote, ” We have a disease here worse than politics, if that is           possible, that is scarcity of food for Christians.  …. if we do not get food from other   parts there will surely be a famine among us before the harvest…….. I do not know   what would have become of hundreds of poor people.  There is a great drought   here”.*

1728   The Reverend Owen Davies  wrote, ” There were 4 corps at Llanbadrick last           Sunday………it is mortal along ye sea coast…. God prepare us all.  The Gentry in        general are pretty hearty in ye county, its ye common sort that drop off”*

1686   The Cambria Inn built  to serve ferry travellers.

1681   First record of Porthaethwy Fair

1648   Beaumaris Castle  besieged and surrendered to the Parliamentarians. Cromwell       reputedly stays at the Bull Inn

1631   the village of Baltimore in County Cork was attacked by Algerian pirates   from    the Barbary Coast. The pirates captured almost the whole population of            over 100 people, who were put in irons and taken to a life of slavery in  North Africa. Baltimore is approximately 300 miles from Menai Bridge.

1603   Beaumaris Grammar School established by David Hughes

1594   Queen Elizabeth 1 first leased ferry across the Straits to John Williams

1589   First of many fish weirs  around Ynys Gorad Goch were recorded (date back to the   C13)

1570-1690      Clinker built  ship carrying slate sunk in the Straits between these dates at          Pwll Fanogl.

1480s Tudor Rose built in Beaumaris (parts may be of an earlier date)

1485   Henry Tudor ascends the English throne.

c early C15th  small church on Church Island was built.

1405   Irish  army commanded by Stephen Scrope, deputy lieutenant of Ireland,                     lands  in Holyhead, moves on to Beaumaris, recaptures the castle from the   rebel Welsh garrison.  Irish took the shrine of St. Cybi  from Holyhead and   placed it in Christ Church cathedral in Dublin.  (page 321)

1400   Proclamation at Glyndyfrydwy   of Owain as Prince of Wales a revolt breaks              out on Anglesey at the same time.  Henry IV leads army and lays waste to the             Beaumaris area,  burns the Friary at Llanfaes and kills the friars (rebels)

1350   Court case by Bishop Mathew of Bangor  about Ferry dues to cross the                       Straits

1349   The Black Death in Nothe Wales in 1349, 1361 and 1369. Malltraeth area                     worst affected locally.

1330   Tremendous storm on 6th December Newborough and Rhosyr, 183 acres                     overwhelmed by sea and sand.

1315-17Great famine follows climate change with colder winters and shorter wetter                     summers

C14  Felin Fach,  a corn mill under the control of the Welsh Princes operating

1295‐8    Building of Beaumaris Castle.

1282‐3   Second War of Welsh Independence.

1276‐7           First War of Welsh Independence.

1199‐1240      Gwynedd ruled by Llywelyn the Great.

1193-94         Battle of Porthaethwy  where Llewelyn Ap Iorwerth, later known as Llewelyn  the Great  defeated his uncle Rhodri, son of Owain Gwynedd who held  Anglesey at that time.

1188   Archbishop Baldwin of Canterbury preached, possibly in Porthaethwy, to                     recruit for the Crusades, immortalised by he writings of ‘Gerald of Wales’.

C1153 The son of Owain Gwynedd, Hywel played a major part in the occupation of Ceredigion (Cardiganshire) by the house of Gwynedd (c. 1153). He probably died in battle against his half brothers near Pentraeth, Anglesey; he was buried at Bangor.

1098   June/JulyThe Battle of Anglesey Sound was fought on the Menai Strait  (“Anglesey Sound. The battle was fought between Magnus Barefoot , King of Norway , and the Anglo‐Norman earls Hugh of Montgomery and Hugh d’Avranches , and took place as part of Magnus Barefoot’s expedition into the Irish Sea , which sought to assert Norwegian rule over the Kingdom of the Isles . Only a few days after the Normans had captured Anglesey from the Welsh, Magnus Barefoot appeared with some ships off the coast. Fighting soon began with arrows shot between the Norwegian ships and Norman forces on the shore, but as Hugh of Montgomery was hit with an arrow and killed, the Normans retreated back to England . The defeat of the Normans allowed for the return of the exiled Gruffudd ap Cynan , King of Gwynedd, who thereby regained control of his former lands.

844A.D.         First recorded Danish raid on Anglesey.

c. 630A.D.      St Tysilio  sets up church, probably of wattle and daub on Ynys Suliau

c.540 A.D.      St. Seiriol founds a monastery at Penmon.

c. 500A.D.      Cadwallon defeats Irish at Cerryg y Gwyddyl.

c.385 A.D.      Segontium finally abandoned.

218-268 AD    Roman coins dating to this period found at Coed Cyrnol

c. 80A.D.        Roman Fort built at Segontium

61A.D.           Roman Invasion of Anglesey.

Iron Age        Dinas Cadnant Settlement Complex in existence. 2000-1000BC