Beth sydd ymlaen/What’s on

Cynhelir darlithiau yn fisol trwy Zoom ac rydym yn gobeithio y gallwn gyfarfod cyn rhy hir eto yn lolfa’r Ganolfan Goffa Gymunedol,Stryd y Paced, Porthaethwy!

Mae cyfarfodydd Ionawr a Chwefror 2021 yn dechrau am 2.30 p.m. 

19 Ionawr     Tro o amgylch cerrig beddi Sant Tysilio gyda Chymdeithasau Milwrol.    Taith gerdded rithiol o amgylch Ynys Tysilio gyda Bridget Geoghegan.

16 Chwefror  ” Adeiladu ac ailadeladu Pont Grog Menai ” Warren Kovach 

Ceir manylion dyddiadau diweddarach mewn da bryd.

Lectures are  held monthly by Zoom  and we hope  before too long we will meet again  in the lounge of the War Memorial Community Centre, Water Street, Menai Bridge! 

January and February  2021 meetings begin at 2.30 p.m. 

19th January  A walk round the St Tysilio headstones with Military Associations.    A virtual walk round Church Island  with Bridget Geoghegan.

16th February  “The Building and Rebuilding of the Menai Suspension Bridge” Warren Kovach 

Details for later dates will be issued in due course.

Mae’r Gymdeithas yn cadw’r hawl i wneud addasiadau rhesymol i drefniadau, os er enghraifft, pe digwydd nad yw Siaradwr y Ganolfan ar gael yn sydyn. Lle bo modd, byddwn yn hysbysu’r aelodau drwy e-bost ac yn cynnig rhaglen wahanol. Os nad ydych eisoes yn derbyn ein ‘Newyddion Diweddaraf’ a’n e-byst, ac yr hoffech wneud, anfonwch eich cyfeiriad e-bost atom.

Yn anffodus, mae cyfarfodydd Zoom yn mynd yn fwy a mwy angenrheidiol. Os nad ydych yn siŵr am sut i ymuno â nhw, rhowch wybod i ni ac fe drefnwn i rywun eich helpu. Pan fyddwch yn ymuno â chyfarfod Zoom, gallwch wrando a gwylio sleidiau’r siaradwr; nid oes raid i chi ddangos eich llun os nad ydych yn dymuno hynny.

Cost aelodaeth yw £10 y person y flwyddyn. Croesewir rhai sydd ddim yn aelodau am ffi o £2 y cyfarfod.

The Society reserves the right  to make reasonably necessary alterations  to arrangements, if for example the Speaker or the Centre is  suddenly not available.  Where  possible we will notify members by e-mail and offer an alternative  programme.    If you  don’t already receive our ‘Latest News’  and e-mails, and would like to,  please let us have your e-mail address.

Zoom Meetings  are, unfortunately,  becoming far more necessary.   If you’re uncertain about  how to join  them please let us know  and we’ll arrange for someone to give you a hand.  When you join a Zoom Meeting  you can just listen in and view the slide presentation of the speaker;  you don’t need to show your own picture if you don’t want to. 


Membership costs just £10 per person per annum. Non-members are welcome at a nominal charge of £2 per meeting.

One Comment

  1. Dr G Wyn Hughes says:

    I am writing a new book entitled Anglesey At Work. I would be grateful if you would kindly provide my e-mail and telephone address to Mr. John Cowell as I would like to include some of the illustrations from his two books on Edwardian Anglesey. Thank you very much.
    Sincerely,
    Wyn Hughes (Tel 07548567383)

    Like

Comments are closed.