AMDANOM NI / ABOUT US

us6

Sefydlwyd Cymdeithas Ddinesig Bro Porthaethwy yn 1973; mae gennym statws elusennol. Buom yn gweithio’n galed i sicrhau fod Porthaethwy yn cael ei dynodi yn Ardal Gadwraeth ac rydym yn parhau i fonitro ceisiadau cynllunio newydd a rhoi gwybod i drigolion am ddatblygiadau sydd ar ddod.

Mae’r bygythiad mwyaf yn dod o  ‘or-ddatblygiadau’ a datblygiadau anaddas, yn enwedig yn hen ran y dref gyda’i nodweddion o ddiddordeb hanesyddol a thirwedd naturiol, a’r arfordir, lle mae gwasanaethau a gofod yn gyfyngedig.  Mae safleoedd sy’n eiddo i’r Cyngor Sir a Chyngor y Dref yn dod o dan bwysau o dro i dro e.e. Cae Chwarae’r Brenin Siôr V ac rydym yn trio sicrhau eu bod yn cael eu cadw yn “wyrdd”, ac ar gael i bobl y dref yn unol â dymuniadau’r rhoddwyr. Ein prif nod felly yw sicrhau ein bod yn cadw mannau gwyrdd, gwarchod ein Hardal Gadwraeth ddynodedig ac annog safonau uchel o gynllunio, dylunio a bywyd dinesig.  

Pwyllgor

Llywydd Anthony Taverner
Cadeirydd Liz Moyle
Ysgrifennydd Maureen Parry Williams
Ysgrifennydd Cymdeithasol Jane Cherrett
Trysorydd Renata Hufton
Trysorydd Cynorthwyol Iola Prytherch
Ffotograffydd Norman Kneale
Marian Hirst

Aelodau’r Pwyllgor
John Perkins
John Hughes
Bridget Geoghegan

Cyfansoddiad

(I weld ein Cyfansoddiad dilynwch y ddolen yma)


The Menai Bridge & District Civic Society was founded in 1973; we have charitable status. We worked hard to ensure that Menai Bridge was designated as a Conservation Area and continue to  monitor new planning applications and keep residents informed of impending Developments.   

The main threat is from  ‘over’ and inappropriate development,  especially in the old part of the town with its features of  historic and natural  landscape interest and  the shore,  where services and space are limited.   Sites owned by the County Council and Town Council come under pressure from time to time  e.g. George V Recreation Ground  and we try to ensure they are kept “green”, and available to the townspeople in line with the wishes of the donors. Our main aim therefore is to ensure that we preserve green spaces, protect our designated Conservation area and encourage high standards of planning, design  and civic life. 

Committee

President Anthony Tavernor
Chair Liz Moyle
Secretary Maureen Parry Williams
Social Secretary Jane Cherrett
Treasurer Renata Hufton
Assistant Treasurer Iola Prytherch
Photographer Norman Kneale

Marian Hirst

Committee Members
John Perkins
John Hughes
Bridget Geoghegan

Constitution

To view our Constitution please follow this link.